Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Wojewódzki Konkurs Historyczny „By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy od uzyskania niepodległości w 1918 r. do zakończenia II wojny światowej” pod patronatem honorowym Burmistrza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy od uzyskania niepodległości w 1918 r. do zakończenia II wojny światowej” pod patronatem  honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka.

Zagadnienia konkursowe wraz z zalecanymi materiałami źródłowymi dostępne są w załączonym regulaminie, a formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  26 maja  2020 r.  w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagórzu.

 

                                               REGULAMIN

                             Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

„By czas nie zaćmił i niepamięć -

Ziemia sanocka i jej mieszkańcy od uzyskania niepodległości w 1918 r.
do zakończenia II wojny światowej”

pod patronatem  honorowym

Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

Ernesta Nowaka

 1.      Organizator:  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu

 

        2.  Cele konkursu:

 • poszerzenie  wiedzy na temat walk o wolność i zachowanie państwowości polskiej na ziemi sanockiej  od uzyskania niepodległości w 1918 r. do zakończenia walk w tym regionie po II wojnie /sanocczyzna w ogniu walk od 1944 do 1947/
 • poznanie dorobku kulturalnego i gospodarczego  regionu w okresie międzywojennym
 • kultywowanie miejsc pamięci narodowej
 • troska o zachowanie w pamięci potomnych postaci zasłużonych dla naszego regionu;
 • rozbudzanie zainteresowań historią regionalną;
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego regionu.
 • pomoc w rozumieniu złożoności sytuacji społeczno-politycznej mieszkańców kresów

 3.      Zagadnienia do konkursu:

 

 • walki o granice w naszym regionie po zakończeniu I wojny
 • podział administracyjny terenów II Rzeczypospolitej– miejsce Ziemi sanockiej na ówczesnych mapach
 • demografia według deklarowanej narodowości i wyznania
 • rozwój społeczno- gospodarczy w okresie międzywojennym
 • podział administracyjny terenów II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej – miejsce Ziemi sanockiej
 • czas II wojny : sytuacja ludności pod okupacją sowiecką  i niemiecką,  granica niemiecko-rosyjska,  miejsca pamięci narodowej;
 • przyczyny i skutki konfliktów polsko- ukraińskich      

4. Proponowane źródła wiedzy z zakresu tematyki konkursu:

     * Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka; rozdz. „Pomiędzy wojnami światowymi 1918–1939)” oraz „W latach II wojny światowej i konspiracji”

     * Edward Zając. Jak Sanok wybił się na niepodległość. Sanok 1995

      * Z. Osenkowski .  Zagórz  nad Osławą. Sanok 2006 - rozdz. II Rzeczpospolita,  II wojna               światowa, miejsca pamięci narodowej      /str. 50-75/

     * Józef Budziak . Dzieje Leska 1918-1939. Lesko  2001,  /str.9-52,102-140/

     * Zeszyty archiwum ziemi sanockiej  nr 7 Sanok- Zagórz - Lesko 1939-1944

     * Rocznik sanocki z 1979r. rozdz. Eksterminacja ludności na sanocczyznie w latach 1939-1944 autorzy: Czesław Cyran i Antoni Rachwał str.30-74    

      * https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/226,ksiadz-zdzislaw-peszkowski-cudem-ocalaly-z-katynia

     *  https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/zolnierze-wykleci/53659,Moskit-kontra-Zubryd.html

 a także : ogólna wiedza  dotycząca treści konkursu na podstawie podręczników szkolnych  i dostępnych opracowań historycznych

5. Warunki uczestnictwa:

• konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych;

• konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym ;

• każda szkoła może zgłosić do konkursu 4 uczniów;

• formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte;

• na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut;

6. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do dnia  26 maja  2020 r. na adres:

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz;

7. Termin: zmagania konkursowe odbędą się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 10.00

 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zagórzu, ul. Wolności 10;

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 9.30.

 8. Nagrody

Nagroda za I miejsce – tablet

Nagroda za II miejsce – kamera

Nagroda za III miejsce – głośnik bezprzewodowy

Nagroda za IV miejsce – dysk zewnętrzny

Nagroda za V miejsce – power bank

9. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

10. Wyniki konkursu: o terminie podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

 

11. Uwagi dodatkowe:

 • Wojewódzki  Konkurs Historyczny  - „By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy od uzyskania niepodległości w 1918 r. 
   do zakończenia II wojny światowej ”
  pod patronatem  honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka znajduje w wykazie konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zagórzu (38-540) przy ul. Piłsudskiego 37.

2.   Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Administratora – Miejsko  Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu może się Pani/Pan skontaktować pisemnie lub osobiście w siedzibie administratora, e-mail: mgbp@zagorz.pl.

3.   Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych

w następujących celach:

a)         Informowania uczestników Konkursów za pośrednictwem kontaktu telefonicznego o wynikach Konkursów,

b)         Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursów,

c)         Publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach ,

d)        Wydania nagród,

e)         Promocji Konkursów.

4.         Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

5.         Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

6.         Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.         Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.         Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratorów Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.         Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursach niezbędne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ORGANIZATOR

            

Karta zgłoszenia do udziału 

Wojewódzkim Konkursie Historycznym

 

 1. Imię i Nazwisko uczestnika ……………………………………………………….

 

 1. Nazwa i adres szkoły, telefon, mail……………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

 1. Klasa ………………………………………………………………………………

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu ……………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..