Licznik:

Dzisiaj: 373

Razem: 6635242

RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z MGBP w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz, drogą elektroniczną: mgbp.zagorz@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu,  ul. Piłsudskiego 37 , 38-540 Zagórz. 

  • Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu ,  ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz. tel. 13 46 22 189,  e-mail: mgbp.zagorz@poczta.onet.pl

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

MGBP w Zagórzu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w ramach działalności statutowej powierzonej administratorowi;

- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

    3. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. MGBP w Zagórzu działa na podstawie i w granicach prawa.

     4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców. W zależności od rodzaju spraw: podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora, innym administratorom, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, ZUS, komornik sądowy.

5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

MGBP w Zagórzu pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w MGBP w Zagórzu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO takie jak:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MGBP w Zagórzu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.