Licznik:

Dzisiaj: 393

Razem: 6635262

REGULAMIN Międzypowiatowego Konkursu Historycznego

REGULAMIN

Międzypowiatowego Konkursu Historycznego

„By czas nie zaćmił i niepamięć -

Ziemia sanocka i jej mieszkańcy w czasie walk o niepodległość od Konfederacji Barskiej do zakończenia II wojny światowej”

pod patronatem  honorowym

Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

Ernesta Nowaka

 Organizator

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu

                         

2. Cele konkursu:

 

- rozpowszechnianie  wiedzy na temat walk o wolność i zachowanie państwowości polskiej na ziemi sanockiej  od konfederacji barskiej do 1947r.

- troska o zachowanie w pamięci potomnych postaci zasłużonych dla naszego regionu

- rozbudzanie zainteresowań historią regionalną;

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego regionu ;

 1. 3.      Zagadnienia do konkursu:
 • Konfederacja Barska na ziemi sanockiej;
 • Sytuacja społeczno- gospodarcza ludności w okresie zaborów; nędza galicyjska, autonomia, rabacja , Wiosna Ludów,
 • Rola Towarzystw  „Strzelec”  i  „Sokół” w budzeniu dążeń niepodległościowych  ludności ziemi sanockiej
 • I wojna światowa i walki o granice w naszym regionie po zakończeniu wojny.
 •  Działalność podziemia zbrojnego w czasie II wojny. Bohaterowie AK na sanocczyźnie
 • Walki polsko- ukraińskie o granice do Akcji „Wisła”

 

3. Warunki uczestnictwa:

• konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów.

• konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym ,

• każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 uczniów

• formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,

• na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do dnia  27 maja  2019 r. na adres:

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz

5. Termin: zmagania konkursowe odbędą się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00

 w Gimnazjum w Zagórzu, ul. Wolności 10.

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 9.30

6. Nagrody: 

- od I do VI miejsca

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu: o terminie podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Proponowane źródła wiedzy z zakresu treści konkursu:

Ogólna wiedza  dotycząca omawianych okresów na podstawie podręczników szkolnych

Sanok. Dzieje miasta.

A Potocki Bieszczadzkie losy. Bojkowie i Żydzi , Rzeszów.

Z. Osenkowski – „Zagórz  nad Osławą”

                        .

11. Uwagi dodatkowe:

• udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych

   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

ORGANIZATOR

             

Karta zgłoszenia do udziału 

Międzypowiatowego Konkursu Historycznego

„By czas nie zaćmił i niepamięć -

Ziemia sanocka i jej mieszkańcy w czasie walk o niepodległość od Konfederacji Barskiej do zakończenia II wojny światowej”

 

 1. Imię i Nazwisko uczestnika ……………………………………………………….

 

 1. Nazwa i adres szkoły, telefon, mail……………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

 1. Klasa ………………………………………………………………………………

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu ……………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • osób biorących udział w imprezach organizowanych w MGBP w Zagórzu

 

Zgoda dotycząca dorosłego:

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)

         wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu moich danych osobowych w związku z moim uczestnictwem w Międzypowiatowym Konkursie Historycznym „By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy w czasie walk o niepodległość od Konfederacji Barskiej do zakończenia II wojny światowej” organizowanym przez Bibliotekę;

         wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas mojego uczestnictwa

zajęciach tanecznych  w celu promowania działalności Biblioteki;

         wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Bibliotekę moich danych osobowych numer telefonu;

         wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Bibliotekę moich danych osobowych adres poczty elektronicznej.

 

 

Celem przetwarzania w/w danych osobowych przez Miejsko-Gminą  Bibliotekę Publiczną w Zagórzu jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz promowanie działalności Biblioteki.

 

 

 

………………………………………………………

Data i czytelny podpis

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

                      

 

 

 

                                                         

Zgoda dotycząca dziecka:

Oświadczam, że zgodnie z art. 8. ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)

 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Miejsko-Gminną  Bibliotekę Publiczną w Zagórzu danych osobowych mojego dziecka

 

………………………………………

(imię i nazwisko)

 

w związku z jego uczestnictwem w Międzypowiatowym Konkursie Historycznym

„By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy w czasie walk o niepodległość od Konfederacji Barskiej do zakończenia II wojny światowej” organizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu.

 

Równocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas uczestnictwa

w zajęciach tanecznych  organizowanych przez Bibliotekę.

 

Celem przetwarzania w/w danych osobowych przez Miejsko-Gminą Bibliotekę Publiczną w Zagórzu jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz promowanie działalności Biblioteki.

 

Informuję, że posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania do Administratora, Inspektora Ochrony Danych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

……………………………….

                                                                                  Data i podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić