Licznik:

Dzisiaj: 345

Razem: 6635214

Wakacje moich marzeń - regulamin

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

dla uczniów klas 0-8 szkół podstawowych

 

Wakacje moich marzeń

 

&1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

I. Organizatorzy konkursu:

 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady w Lesku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

 

II. Cele konkurs

1. Pobudzanie wyobraźni, kreatywności i oryginalnego widzenia tematu 

2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych,

3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej

4. Inspirowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

5. Promowanie młodych talentów,

6. Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród dzieci.

 

&2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

III. Zasady uczestnictwa

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych
 w Zagórzu

- Kategoria to klasy od 0 do III

- Kategoria to klasy od IV do VI

 -Kategoria to klasy VII do VIII

 

Tematem konkursu są Wakacje moich marzeń praca plastyczna – płaska.

 Uczestnik konkursu  wykonuje jedną pracę, wybraną przez siebie techniką
 ( np. farbami, pastelami, wycinanka, kolaż itp. ) w formacie A4 lub A3

 

2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę, numer telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka.
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.

 

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora konkursu zgody na wykonywanie reprodukcji nadesłanych prac, ich ekspozycję oraz, że z chwilą ich złożenia stają się własnością organizatora i nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu.

 

&3

TERMIN I FORMA DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

1. Prace plastyczne należy dostarczyć  do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu przy  ul. Piłsudskiego 37 do  7.08.2020 r. do godz. 15:00

 

2. Przy ocenie prac Jury będzie zwracało uwagę na walory artystyczne pracy ( pomysł, kompozycja), dobór techniki, oryginalność Prace plastyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

  

&4

OCENA I NAGRODY

 

1. Oceny prac dokona trzyosobowa komisja powołana przez organizatorów Konkursu.

2. Ocenie prac podlegać będzie: zgodność z regulaminem konkursu, kreatywność i inwencja twórcza uczestników konkursu, dobór materiałów i elementów urozmaicających prace, estetyka wykonania.

3. Nagrody zostaną przyznane za trzy najlepsze zdaniem komisji prace konkursowe w kategoriach:

 

I Kategoria to klasy od 0 do III

II Kategoria to klasy od IV do VI

III Kategoria to klasy VII do VIII

 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie dodatkowe prawo przyznania wyróżnień.

5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi 11 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem stron internetowych LGD Nasze Bieszczady, MGBP, MGOKiS a także w przesłanym przez Organizatora mailu powiadamiającym Laureata o zajętym miejscu w Konkursie i terminie wręczenia nagrody.

6. Wartość rzeczowa nagród w konkursie wynosi  500, 00 zł.

8. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: mgbp@zagorz.pl., nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl,  mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.